2021. gada 12. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Palielināts materiālais atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Lai uzlabotu Smiltenes novadā dzīvojošo bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu materiālo stāvokli, kā arī veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā pēc pilngadības sasniegšanas, 30.oktobrī Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemti saistošie noteikumi „Par palīdzību bārenim un pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novadā”.

Līdz šim Smiltenes novada domē pašvaldības nodrošināto materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, to apmērus un saņemšanas nosacījumus noteica 27.01.2016. saistošie noteikumi Nr.1/16 “Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”, 25.10.2017. saistošie noteikumi Nr.14/17 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā”.

Ievērojot Labklājības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas izstrādātās vadlīnijas par pašvaldības nodrošināto atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī, lai uzlabotu minētajai personu grupai sniegto materiālo atbalstu, Smiltenes novada domē tika izstrādāti jauni saistošie noteikumi Nr.11/19 „Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novadā” (turpmāk Saistošie noteikumi).

Jaunajos saistošajos noteikumos ir ietverts gan Ministru kabineta noteikumos paredzētais materiālais atbalsts, kas pašvaldībai jāsniedz bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, gan pašvaldības palīdzība, kas šajā jomā tiek sniegta pēc pašvaldības iniciatīvas.

Saistošie noteikumi paredz septiņus pabalstu veidus:

  • vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
  • vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
  • pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē;
  • vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei;
  • pabalstu mācību piederumu iegādei;
  • dzīvokļa pabalstu;
  • pabalstu pilngadību sasnieguša bāreņa integrēšanai sabiedrībā.

Ņemot vērā pašreizējos ekonomiskos apstākļus un tirgus cenas valstī, Smiltenes novada dome lēma par atsevišķu pabalstu veidu minimāli noteikto atbalsta apmēru palielināšanu. Palielināts vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai no 128,06 euro uz 250,00 euro un vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei no 250,00 euro uz 500,00 euro.

Ar Saistošajiem noteikumiem tiek noteikti arī jauni materiālā atbalsta veidi: pabalsts mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācību gadu- 60,00 euro,  pabalsts remontmateriālu iegādei, ja piešķirta dzīvojamā platība Smiltenes novada  administratīvajā teritorijā, bet tajā nepieciešams veikt kosmētisku remontu- 250,00 euro  un pabalsts pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā 250,00 euro apmērā.

Lai pretendētu uz kādu no Saistošajos noteikumos noteiktajiem pabalsta veidiem, personai jāvēršas Smiltenes novada Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot rakstisku iesniegumu, klāt pievienojot noteikumos noteiktos dokumentus.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Plānotais laiks- š.g. decembris.

Inga Kovala,
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalendārs

Slider