2021. gada 12. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par Teritorijas plānojuma nodošanu publiskai apspriešanai

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr.723, (protokols Nr.13, 10.§.) no 7.11.2019. līdz 29.11.2019. tiek organizēta Smiltenes novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, Latvija. Interneta mājaslapa www.rp.lv.

Ar Teritorijas plānojuma 2.redakcijas un Vides pārskata ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties Smiltenes novadā novada mājas lapā www.smiltene.lv, Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Ar Teritorijas plānojuma 2.redakcijas un Vides pārskata DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM var iepazīties Smiltenes novada domē (Dārza iela 3, Smiltene) darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks:

  • Š.g. 21.novembrī plkst.17:30 Smiltenes novada domes ēkā Pils ielā 2, Smiltenē sanāksmju zālē;

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 29.11.2019. (pasta zīmogs, ja sūta pa pastu) plkst.16:00 Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.

Elektroniski tīmekļa vietnē – https://geolatvija.lv/geo/tapis vai pa e-pastu [email protected].

Apmeklētājus pieņem domes darba laikā Smiltenes novada domē Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, Smiltenē.

Sarmīte Daudziete,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Teritorijas plānotāja

Kalendārs

Slider