2019. gada 16. dec.
Viegli lasīt

Smiltenes novada dome sveic novada pedagogus

Trešdien, 4.oktobrī, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Smiltenes novada dome un Izglītības pārvalde vienkopus aicināja Smiltenes novada pedagogus, lai svinīgā pasākumā atzīmētu Skolotāju dienu un godinātu Smiltenes novada domes rīkotā konkursa „Par sasniegumiem izglītībā” laureātus. Šogad pateicības rakstus un naudas balvas saņēma 29 pedagogi.

Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš un Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore svinīgajā pasākumā Smiltenes novada pašvaldības vārdā sveica pedagogus profesionālajos svētkos, novēlot labus un zinātkārus audzēkņus. Pedagogiem labus, iejūtīgus un saprotošus izglītības iestāžu vadītājus un labu veselību!

Konkursu „Par sasniegumiem izglītībā” katru gadu organizē Smiltenes novada dome sadarbībā ar novada izglītības iestādēm ar mērķi ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā un motivēt pedagogus radošam darbam. Konkursa laureātus apbalvo nominācijās par sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā, radošumā un inovācijās, par atbalstu izglītojamo augstiem sasniegumiem un izglītības iestādes vadīšanā. Konkurss tiek rīkots ceturto gadu, un tā laureātiem skolotājiem svinīgajā pasākumā tiek pasniegti Smiltenes novada domes pateicības raksti un naudas balvas.

Nominācijas “Sasniegumi mācību darbā” laureātes

Nominācijā “Sasniegumi mācību darbā” pateicības rakstus saņēma vienpadsmit skolotāji: Mārīte Liezere (Blomes pamatskola. Mārīte ir sirsnīga, uzticama, katram skolēnam meklē vajadzīgo pieeju. Nosvērta, atbildīga un profesionāla kā ikdienas stundās, tā ar panākumiem sagatavojot skolēnus olimpiādēm vai dodoties ekskursijās, lai parādītu novada skaisto dabu un čaklos cilvēkus.), Anita Moruza (Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”. Anita- skolotāja ar prasmi panākt pakāpenisku un secīgu bērna zināšanu un prasmju apguvi mūzikas rotaļnodarbībās. Prasme sadarboties kopīgu svētku pasākumu organizēšanā, paredzot katra bērna varēšanu un izceļot ikviena spēcīgās puses.), Dace Zeihmane-Medejse (Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”. Daces pedagoģiskā darba stūrakmens ir radošums un aizrautība, prasme veidot emocionāli drošu vidi grupā. Radot katru rotaļnodarbību metodiski precīzu, jēgpilnu, vecumposmam atbilstošu, skolotājas lielais talants ir katrā lietā saskatīt neparasto un brīnumaino.), Lāsma Broze (Launkalnes sākumskola. Lāsma ikdienā seko, lai izglītības saturs ir vērsts uz bērna izaugsmes sekmēšanu, ievērojot attīstības likumsakarības un katra vajadzības. Izvēlas metodes pilnvērtīgai fiziskajai, psihiskajai un sociālajai augšanai.), Inese Stača (Palsmanes internātpamatskola. Inese- skolotāja ar augstu pienākuma apziņu, lielām darba spējām, precizitāti un radošumu. Daudz strādā, veidojot jaunus un interesantus mācību materiālus.), Jana Melbārde (Grundzāles pamatskola. Jana talantīgi sasaista mācību vielu ar reālo dzīvi, spēj radīt patiesu skolēnu interesi par valodu un ievērojami paaugstināt mācību motivāciju, kas pierādās skolēnu rezultātos.), Aiga Eimane (Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde. Aiga nodarbībās veiksmīgi izmanto integrētas mācību formas, pielietojot dažādus rotaļelementus, kas palīdz ieinteresēt bērnus un motivēt darbam.), Sarmīte Miezīte (Bilskas pamatskola. Sarmītes stiprā puse ir ideju paušana, vēloties dažādot un pilnveidot mācību procesu, viņa spēj būt stipra un prasīga, ikdienas darbā veido interesantus mācību uzdevumus.), Aija Krūze (Smiltenes Mūzikas skola. Aija, būdama prasīga pret sevi un skolēniem, regulāri mērķtiecīgi un rūpīgi gatavo audzēkņus dažāda mēroga konkursiem, kuros skolēni gūst atzīstamus rezultātus. Pēteris Vilks (Smiltenes Mūzikas skola. Pēteris izvirzījis augstus mērķus un kopā ar saviem audzēkņiem tos arī sasniedzis. Viņa gudrība – ieinteresēt ikvienu, kopīgi muzicēt koncertos, gūt prieku par padarīto, meklēt izaicinājumus un lepoties ar sasniegto Latvijas mērogā un starptautiskos konkursos.), Raisa Krieviņa (Smiltenes tehnikums. Raisa ir ieguldījusi lielu darbu, lai palīdzētu audzēkņiem sagatavoties valsts eksāmeniem svešvalodā un olimpiādēm, kurās iegūtas arī godalgas. Sekojot jaunākajām atziņām savā specialitātē, darbu vienmēr veikusi profesionāli, ar lielu atbildības sajūtu.).

Nominācijas “Sasniegumi mācību darbā” laureāti

Nominācijā “Audzināšanas darbs” pateicības rakstus saņēma desmit pedagogi: Elita Stieģele (Smiltenes vidusskola. Elita ir dzīvespriecīga autoritāte saviem audzēkņiem. Organizē jaukas ekskursijas klases kolektīva saliedēšanai. Veido labu sadarbību ar vecākiem, panākot iniciatīvu arī no viņu puses.), Sanita Ceriņa (Smiltenes vidusskola. Jaunajās pirmsskolas telpās “Mārīšu” grupiņa šogad iekārtota pilnīgi no jauna ar Sanitas idejām un praktisku darbošanos. Arī bērnus rosina darboties radoši, izprast līdzatbildību, attīstīt uzņēmību.), Ārija Veitmane (Smiltenes vidusskola. Ārijas darba biogrāfijā nav bijis neviena gada bez audzināmās klases, un viņa vienmēr ir klātesoša, atbalstoša, saprotoša: iepazīst katra spējas un vajadzības, meklē individuālu pieeju, sniedz atbalstu ģimenēm.), Līga Osma (Smiltenes vidusskola. Līga skolas darbā vienmēr ir ar visu savu būtību, līdzās kvalitatīvam mācību darbam un klases audzināšanai uzņēmusies ārpusstundu pasākumu koordinēšanu. Līgas stiprā puse ir darbs komandā – viņa iedvesmo, iesaista, aizrauj skolēnus, kolēģus un vecākus.), Iveta Šmulāne (Smiltenes vidusskola. Ivetai ir liela pieredze vidusskolas klašu audzināšanā un teicamas spējas izprast jauniešus, māka parādīt pareizo virzienu, saglabājot cilvēkmīlestības virsotni – vērtību izpratni. Rūpējusies, lai jaunieši nezaudē gribasspēku, mērķtiecību.), Jeļena Dombrovska (Smiltenes vidusskola. Jeļena kopā ar skolēniem rūpējas par kultūras darbinieku un Latvijas patriotu atdusas vietām Smiltenē. Skolotājas pārdomātā darba rezultātā skolēni pilnveidojuši nacionālo pašapziņu, izpratuši valsts un varas jēdzienus.), Diāna Kokarēviča (Smiltenes vidusskola. Diāna darbu dara aizrautīgi, ar iedvesmu, eksperimentē, izmēģinot jaunas idejas. Katru situāciju izrisina līdz galam, katru uzsākto darbu paveic pilnībā. Klases audzināšanai veltītais laiks un enerģija nes rezultātus skolēniem dažādās izpausmēs.), Anita Pogule (Launkalnes sākumskola. Anita nodrošina katra bērna prasmju un zināšanu līmenim piemērotu darbības vidi, daudz laika veltot individuālajam darbam. Viņa iesaistās un mudina bērnus kopā ar vecākiem darboties vides saudzēšanas aktivitātēs.), Santa Indrēvica (Palsmanes pamatskola. Santa neatlaidīgi strādā ar audzināmās klases bērniem kā mācībās, tā vērtībizglītībā, karjeras plānošanā, saskarsmes kultūras apguvē, pasākumu sagatavošanā. Prot iesaistīt arī vecākus klases pasākumos, izbraukumos, karjeras pasākumos, konkursos.), Vita Audere (Smiltenes tehnikums. Vita spēj ieaudzināt jauniešos augstu atbildību par pienākumu izpildi, precizitāti un rūpību un citas vispārcilvēciskās vērtības. Prasmīgi sadarbojas ar audzēkņu vecākiem un kolēģiem, lai maksimāli motivētu audzēkņus profesijas apguvei un gūtu augstus rezultātus republikas profesionālajos konkursos.).

Nominācijas “Audzināšanas darbs” laureātes

Nominācijā “Radošums un inovācijas” pateicības rakstus saņēma seši pedagogi: Elita Tilčika (Smiltenes vidusskola. Elita ir pieredzējusi skolotāja un sociālā pedagoģe, nozīmīgs viņas ieguldījums novada kultūrizglītībā; kompetenta gan mācību priekšmeta saturā, gan prasmēs metodiski daudzveidīgi pasniegt svešvalodu, lai skolēnus motivētu mācīties jēgpilni.), Dina Būce (Launkalnes sākumskola. Dina organizē bērnu interesi rosinošas, iemaņas un prasmes veidojošas rotaļnodarbības. Ar savas ģimenes atbalstu ir iniciatore smilšu galda un smilšu lampas ierīkošanai grupas telpās.), Laila Legzdiņa (Variņu pamatskola. Laila radoši realizē deju un ritmikas skolotājas prasmes gan skolas, gan pagasta pieaugušo dejotāju nodarbībās. Neatdarinot kaut kur redzēto, talantīgi ar savu pieeju darbojas, veidojot noformējumu skolas tematiskajiem pasākumiem. Nepārspējama ekskursiju rīkotāja un vadītāja.), Inga Rācene (Smiltenes Mūzikas skola. Latvijas mēroga Jaunrades dziesmu konkursam skolas audzēkņus gatavo kopš 2005.gada. 2015.gadā viņas audzēkne ieguva konkursa fināla galveno balvu. Latvijas audzēkņu jaunradīto dziesmu krājumā ietvertas četru skolotājas Ingas audzēkņu kompozīcijas, un vairāki no viņiem mūzikā atraduši savu karjeru.), Aiva Ciemiņa (Palsmanes internātpamatskola. Aivai ir daudz iniciatīvu un ierosinājumu jebkura iestādes darba veikšanai. Bērnu darinājumi aplūkojami gan skolas izstādēs, gan akcijā “Balta, balta mana sirds”. Jaunajā mācību satura projektā viņa strādā darba grupā mācību līdzekļu sagatavošanā bērniem ar speciālām vajadzībām.), Augusts Būce (Smiltenes tehnikums. Atbildīgs savā darbā, prasīgs un stingrs pret audzēkņiem, kurus arī labi sagatavo valsts un starptautiskiem konkursiem. Mācību nodarbībām veido materiālus “Moodle” (Mūdl) tehnoloģiju vidē. Skolotājs iesaistījies modulāro izglītības programmu aprobācijā un pilnveidē.).

Nominācijas “Radošums un inovācijas” laureāti

Pirmo reizi tika pasniegts pateicības raksts nominācijā “Atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem”, kuru saņēma Smiltenes Mūzika skolas skolotāja Inga Strazdiņa, kuras audzēkņi gadu no gada sagatavoti valsts konkursam un dalībai dažādos festivālos un koncertos. Ilgās darba stundās veidojas izpratne par skaņdarbu, slīpējas muzikālās nianses un priekšnesuma koptēls. Ar skolotājas kā koncertmeistares atbalstu un korektu saspēli kaldināti kopējie panākumi.

Inga Strazdiņa un Ingrīda Paegle

Šogad nominācijā “Izglītības iestāžu vadīšanā” pateicības rakstu saņēma Smiltenes tehnikuma vēstures skolotāja un direktora vietniece audzināšanas jomā Ingrīda Paegle, kura darba pamatpienākumus veic, atbildīgi un rūpīgi strādājot komandā, vadot Smiltenes tehnikuma ārpusstundu darba kvalitatīvu norisi, izglītības iestādes pozitīvā tēla veidošanu un popularizēšanu. Veicinot inovāciju ieviešanu, stiprina audzēkņu patriotismu un pilsonisko līdzdalību ar radošu atvērtību jaunām idejām.

Smiltenes novada dome sveic visus novada pedagogus, tehniskos darbiniekus Skolotāju dienā, vēlot veselību, spēku un ticību saviem spēkiem, jaunu mērķu sasniegšanā, novada skolēnu izaugsmes, attīstības veicināšanā!

Foto:
Marita Mūze

Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Inga Kovala
Sekretāre

Slider