2021. gada 16. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Komitejas

Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no  15 deputātiem. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, ir izveidotas 3 pastāvīgas komitejas.

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs:

 • Edgars Avotiņš, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”.

Komitejas locekļi:

 • Jānis Sīklēns, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 • Vairis Tralla, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 • Andis Rozītis, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 • Jānis Pērle, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 • Dzintars Zvaigzne, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 • Vilnis Korulis, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 • Kārlis Lapiņš, Latvijas Reģionu Apvienība, VIDZEMES PARTIJA;
 • Ilze Vergina, Partija “VIENOTĪBA”;
 • Tija Zaļkalne, Partija “VIENOTĪBA” ;
 • Birute Mežale, Zaļo un Zemnieku savienība.

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komitejas uzdevumi:

 • Pārraudzīt pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanas procesu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
 • Sniegt atzinumu un sagatavo lēmuma projektu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 • Sniegt atzinumus un sagatavo lēmuma projektu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu,  kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
 • Sniegt priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
 • Sniegt atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu  atsavināšanu;
 • Izskatīt amatpersonu, iestāžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus (projektus) un atzinumus par tiem iesniedz domei;
 • Izvērtēt pašvaldības budžeta izpildi par gada ceturksni un nepieciešamības gadījumā sniedz atzinumu Domei;
 • Izskatīt jautājumus par nedzīvojamo telpu izmantošanu un nomu;
 • Izvērtēt pašvaldības gada publisko pārskatu un sniedz atzinumu domei;
 • Sagatavot izskatīšanai domes sēdē arī citus jautājumus skatīt nolikumu.

 

Kontaktinformācija:
Adrese: Smiltenes novada dome, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 64774844
E-pasts: [email protected]
Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētāja:

 • Kārlis Lapiņš, Latvijas Reģionu Apvienība, VIDZEMES PARTIJA.

Komitejas locekļi:

 • Ināra Grundāne, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;  
 • Aigars Dudelis, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 • Jānis Pērle, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”; 
 • Andis Rozītis, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 • Ilze Vergina, Partija “VIENOTĪBA”; 
 • Kaspars Markss, partija “Zaļo un Zemnieku savienība”.

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu patstāvīgā komitejas uzdevumi:

 • Sagatavot domes lēmuma projektus par Smiltenes novada izglītības, kultūras un sporta nozaru attīstību;
  sagatavot priekšlikumus un sniegt atzinumus par novada izglītības, kultūras un sporta iestāžu dibināšanu, attīstību, reorganizāciju vai slēgšanu;
 • Koordinēt izglītības, kultūras un sporta nozares sadarbības un attīstības projektu izstrādi, to realizāciju ar citu pašvaldību, valsts un ārvalstu izglītības, kultūras un sporta iestādēm; 
 • Savas kompetences ietvaros risināt ar kultūras iestādēm, mūzikas un mākslas skolām un bibliotēkām saistītos jautājumus, kā arī izskatīt reliģisko konfesiju un draudžu iesniegumus un priekšlikumus; 
 • Uzraudzīt izglītības iestāžu atestāciju un programmu akreditāciju; 
 • Izskatīt iesniegumus un sniegt atzinumu par pieaugušo neformālās izglītības programmu licenču izsniegšanu;
  Sniegt priekšlikumus par izglītības, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu un koordinēt to organizēšanu pašvaldībā; 
 • Izskatīt iesniegumus un sniegt atzinumu atļaujas izsniegšanai par publisku pasākumu rīkošanu novada administratīvajā teritorijā;
 • Izskatīt pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu sagatavotos budžeta projektus un iesniegt tos finanšu komitejai;
 • Sniegt atzinumus jautājumos par finanšu līdzekļu sadalīšanu un izlietošanu izglītības, kultūras un sporta jautājumos atbilstoši apstiprinātajam budžetam;
 • Sagatavot ar izglītības, kultūras un sporta nozarēm saistītus ieteikumus ikgadējam saimnieciskās darbības un budžeta plānam;
 • Veikt citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, domes lēmumos un nolikumā noteiktos pienākumus.

 

Kontaktinformācija:
Adrese: Smiltenes novada dome, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 64774844
E-pasts: [email protected]
Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs:

 • Birute Mežale, Zaļo un Zemnieku savienība.

Komitejas locekļi:

 • Ināra Grundāne, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 • Andis Rozītis, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 • Aija  Cunska, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 • Dzintars Zvaigzne, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 • Vilnis Korulis, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
 • Tija Zaļkalne, Partija “VIENOTĪBA” ;
 • Sagatavot izskatīšanai domes sēdēs jautājumus par sociālo palīdzību; par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; par dzīvojamo telpu izmantošanu; par veselības aprūpi un aizsardzību; par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
 • Savas kompetences ietvaros izskatīt amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā; 
 • Sagatavot perspektīvo ilgtermiņa programmu sociālo un veselības problēmu risināšanai un rīcības programmu katram kārtējam gadam; 
 • Koordinēt sadarbību ar citu pašvaldību, valsts un ārvalstu sabiedriskajām organizācijām un fondiem sociālās palīdzības un veselības aprūpes programmu jomā; 
 • Sadarboties ar invalīdu, pensionāru, bērnu un citu maznodrošināto aizsardzības sabiedriskajām organizācijām un fondiem, atbalstīt to pasākumus, izskatīt un izvērtēt priekšlikumus komitejā un sagatavot tos izskatīšanai domē; 
 • Sadarboties ar novada bāriņtiesām; 
 • Kontrolēt pašvaldības sociālo iestāžu darbu; 
 • Sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru; 
 • Sagatavot priekšlikumus domei par domes Sociālā dienesta nelikumīgu vai nelietderīgu rīkojumu vai lēmumu atcelšanu; 
 • Veikt citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, domes lēmumos, pašvaldības nolikumā  un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.
Kontaktinformācija:
Adrese: Smiltenes novada dome, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 64774844
E-pasts: [email protected]
Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

 

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider