2021. gada 23. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Komitejas

Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no  15 deputātiem. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, ir izveidotas 3 pastāvīgas komitejas.

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs:

 •  

Komitejas locekļi:

 1. Edgars Avotiņš, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 2. Jānis Āboliņš, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 3. Mārtiņš Vīgants, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 4. Dainis Aļeksējevs, “Latvijas Attīstībai”
 5. Raivis Vizulis, “Latvijas Attīstībai”
 6. Gita Mūrniece, “Latvijas Attīstībai”
 7. Ilze Vergina, „Jaunā Vienotība”
 8. Astrīda Harju, „Jaunā Vienotība”
 9. Ainārs Mežulis, „Zaļo un Zemnieku savienības politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”
 10. Ervins Labanovskis, „PROGRESĪVIE”
 11. Otārs Putrālis, „PROGRESĪVIE”

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komitejas uzdevumi:

 • sagatavot, virza un koordinē jautājumus savas kompetences ietvaros izskatīšanai Domes sēdē.
 • sniegt atzinumu par Pašvaldības budžetu projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem; pārraudzīt pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanas procesu, izskatīt citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniegt tos izskatīšanai domes sēdē;
 • sniegt atzinumu par gada publiskā pārskata projektu;
 • Izskatīt Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību budžetu ieņēmumu un izdevumu tāmju projektus un Pašvaldības budžeta projektu;
 • sniegt atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz Pašvaldības finansiālām vai materiālām saistībām, kas nav apstiprinātas budžetā;
 • sniegt atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kas paredz līdzekļu piešķiršanu no budžeta nesadalītajiem līdzekļiem – Pašvaldības rezerves fonda;
 • sniegt atzinumus par Pašvaldības budžeta grozījumu projektiem, kā arī līdzekļu sadalījuma prioritātēm, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 • nodrošināt un kontrolēt Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi;
 • pārraudzīt iekšējā audita darbu Pašvaldībā;
 • sniegt atzinumus par lēmumu projektiem par īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
 • izskatīt un lemt par jautājuma turpmāku virzību par nodokļu, nodevu un citu maksājumu iekasēšanu, atvieglojumiem un samaksas termiņiem;
 • izskatīt un lemt par jautājuma turpmāku virzību par Pašvaldības iesaistīšanos projektos, kuros ir nepieciešams līdzfinansējums;
 • savas kompetences ietvaros pārraudzīt Pašvaldības komisiju darbu un sniegt priekšlikumus par komisiju izveidi un likvidēšanu;
 • izskatīt Pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un komisiju budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
 • sagatavot un sniegt priekšlikumus par pilsētu un pagastu teritoriju attīstību un īpašuma izmantošanu, izstrādāt Pašvaldības īstermiņa un ilgtermiņa attīstības principus un plānus uzņēmējdarbības attīstībai, nodarbinātības veicināšanai, vides pārvaldībai;
 • izskatīt jautājumus par Pašvaldības neapdzīvojamo telpu, zemes, mežu, purvu, ūdenstilpju un citu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu;
 • izskatīt un lemt par jautājuma turpmāku virzību par Pašvaldības iesaistīšanos projektos;
 • sniegt priekšlikumus par starptautiskās sadarbības veidošanu;
 • sniegt priekšlikumus reemigrācijas atbalsta pasākumiem;
 • sniegt priekšlikumus sadarbībai ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām;
 • sniegt atzinumus par lēmumu projektiem, kas attiecas uz Pašvaldības administratīvajā teritorijā notiekošo uzņēmējdarbību;
 • izskatīt jautājumus, kas saistīti ar ilgtspējīgu vides attīstību un dabas resursu pārvaldību;
 • sagatavot un sniegt priekšlikumus Finanšu komitejai par Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību budžeta līdzekļu pieprasījumiem un projektiem;
 • sniegt priekšlikumus un atzinumus par Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu;
 • veikt citus normatīvajos aktos, Domes lēmumos un pašvaldības nolikumā noteiktos pienākumus.

 

Kontaktinformācija:
Adrese: Smiltenes novada dome, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 64774844
E-pasts: [email protected]
Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētāja:

 •  

Komitejas locekļi:

 1. Andris Abrāmovs, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 2. Inga Ērgle, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 3. Raivis Vizulis, “Latvijas Attīstībai”
 4. Māris Zālītis, “Latvijas Attīstībai”
 5. Toms Markss, „Zaļo un Zemnieku savienības politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”
 6. Ilze Vergina, „Jaunā Vienotība”
 7. Otārs Putrālis, „PROGRESĪVIE”

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu patstāvīgā komitejas uzdevumi:

 • Sagatavot domes lēmuma projektus par Smiltenes novada izglītības, kultūras un sporta nozaru attīstību;
  sagatavot priekšlikumus un sniegt atzinumus par novada izglītības, kultūras un sporta iestāžu dibināšanu, attīstību, reorganizāciju vai slēgšanu;
 • Koordinēt izglītības, kultūras un sporta nozares sadarbības un attīstības projektu izstrādi, to realizāciju ar citu pašvaldību, valsts un ārvalstu izglītības, kultūras un sporta iestādēm; 
 • Savas kompetences ietvaros risināt ar kultūras iestādēm, mūzikas un mākslas skolām un bibliotēkām saistītos jautājumus, kā arī izskatīt reliģisko konfesiju un draudžu iesniegumus un priekšlikumus; 
 • Uzraudzīt izglītības iestāžu atestāciju un programmu akreditāciju; 
 • Izskatīt iesniegumus un sniegt atzinumu par pieaugušo neformālās izglītības programmu licenču izsniegšanu;
  Sniegt priekšlikumus par izglītības, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu un koordinēt to organizēšanu pašvaldībā; 
 • Izskatīt iesniegumus un sniegt atzinumu atļaujas izsniegšanai par publisku pasākumu rīkošanu novada administratīvajā teritorijā;
 • Izskatīt pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu sagatavotos budžeta projektus un iesniegt tos finanšu komitejai;
 • Sniegt atzinumus jautājumos par finanšu līdzekļu sadalīšanu un izlietošanu izglītības, kultūras un sporta jautājumos atbilstoši apstiprinātajam budžetam;
 • Sagatavot ar izglītības, kultūras un sporta nozarēm saistītus ieteikumus ikgadējam saimnieciskās darbības un budžeta plānam;
 • Veikt citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, domes lēmumos un nolikumā noteiktos pienākumus.

 

Kontaktinformācija:
Adrese: Smiltenes novada dome, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 64774844
E-pasts: [email protected]
Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs:

 •  

Komitejas locekļi:

 1. Mārtiņš Vīgants, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 2. Andris Abrāmovs, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 3. Dainis Aļeksējevs, “Latvijas Attīstībai”
 4. Gita Mūrniece, “Latvijas Attīstībai”
 5. Ainārs Mežulis, „Zaļo un Zemnieku savienības politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”
 6. Astrīda Harju, „Jaunā Vienotība”
 7. Ervins Labanovskis, „PROGRESĪVIE”
 • Sagatavot izskatīšanai domes sēdēs jautājumus par sociālo palīdzību; par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; par dzīvojamo telpu izmantošanu; par veselības aprūpi un aizsardzību; par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
 • Savas kompetences ietvaros izskatīt amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā; 
 • Sagatavot perspektīvo ilgtermiņa programmu sociālo un veselības problēmu risināšanai un rīcības programmu katram kārtējam gadam; 
 • Koordinēt sadarbību ar citu pašvaldību, valsts un ārvalstu sabiedriskajām organizācijām un fondiem sociālās palīdzības un veselības aprūpes programmu jomā; 
 • Sadarboties ar invalīdu, pensionāru, bērnu un citu maznodrošināto aizsardzības sabiedriskajām organizācijām un fondiem, atbalstīt to pasākumus, izskatīt un izvērtēt priekšlikumus komitejā un sagatavot tos izskatīšanai domē; 
 • Sadarboties ar novada bāriņtiesām; 
 • Kontrolēt pašvaldības sociālo iestāžu darbu; 
 • Sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru; 
 • Sagatavot priekšlikumus domei par domes Sociālā dienesta nelikumīgu vai nelietderīgu rīkojumu vai lēmumu atcelšanu; 
 • Veikt citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, domes lēmumos, pašvaldības nolikumā  un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.
Kontaktinformācija:
Adrese: Smiltenes novada dome, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 64774844
E-pasts: [email protected]
Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

 

KalendārsSlider